Innkalling til årsmøte 17. mars 2016

Årsmøtet i Nyborg IL avvikles torsdag 17. mars 2016 kl. 2030. Sted: Nyborg skole (møterom v/ gymsal).

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag sendes på e-post til: post@nyborgil.no

Nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på idrettslagets nettsider (www.nyborgil.no)

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år (§ 2-5) og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-6. Kfr. NIFs lov, https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Saksliste på årsmøte:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding 2015.

5. Regnskap 2015.

6. Innkomne forslag og saker.

7. Medlemskontingent 2016.

8. Budsjett 2016.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.

 

Trondheim, 17. februar 2016

Even Lægran/(s)

Leder Nyborg IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift